Om samverkan och samhandling

Sociala skeenden kan uppfattas som något gåtfullt. Det går inte att enbart förklara dem som resultat av var och ens ambitioner och göranden eller genom att hänvisa till yttre faktorer. Hur det blir som det blir när vi gör som vi gör går att förstå som en slags systemeffekt. Ett sätt att tala om denna effekt är att kalla den en samhandling. Samhandlingen utvecklas som en konsekvens av var och ens handlingar men får sin egen karaktär och riktning och kan därför upplevas som något vi blir hjälplösa offer inför.

Viktigt att notera är att med ”samhandling” avses här något annat än ”gott samarbete”, ”göra något tillsammans” eller att “arbeta mot gemensamma må”l. När människor interagerar med varandra i ett visst sammanhang blir samhandling som systemeffekt oundviklig. Den är alltså vare sig bra eller dålig i sig själv. Den påverkar också vad som blir möjligt att göra för alla inblandade.

Hur vi själva uppfattar samhandlingen medan den pågår, men också hur vi tror att andra uppfattar den, påverkar hur vi väljer att göra, i varje enskilt ögonblick. Därför utvecklas sociala skeenden på ett oförutsebart sätt. Om vi lyssnar på hur vi resonerar om samhandlingen och vilka utgångspunkter vi bygger resonerandet på, kan det bli möjligt att dels förändra sin egen uppfattning om det som pågår, dels anpassa det man gör så att vi kan åstadkomma synergi.

Du kan använda denna länk https://vimeo.com/407943656 om du vill se den på egen hand, eller använda den tillsammans med andra.