Samhandlingen

Sociala skeenden kan uppfattas som något gåtfullt. Skeendet går inte att förklara enbart som resultat av någon eller någras agerande. Det går heller inte att förstå enbart som en konsekvens av yttre begränsande faktorer. Varje individ är ju fri att finna vägar runt dem. Därför att alla skeenden komplexa och omöjliga att exakt kunna förutse.

Ett sätt att tala om sociala skeenden är att betrakta dem som samhandlingar. En samhandling är alltså unik för varje situation och måste förstås och utforskas som något som blivit till just i den aktuella situationen och som en konsekvens av att var och en deltagare valt att göra som de gjort.

När människor interagerar med varandra i ett visst sammanhang blir samhandlingen där och då och här och nu en en systemeffekt. Det blir som det blir när alla berörda gör som de gör. Den enskilda samhandlingen är alltså vare sig bra eller dålig i sig själv. Föreställningen om vad som kan hända påverkar emellertid starkt vad som blir möjligt att göra för alla inblandade. Först om vi – var och en – är införstådda med hur samhandlingen uppstår kan vi välja att handla så att det sociala skeendet antingen kommer att bibehållas och stabiliseras eller förändras.

Hur vi uppfattar samhandlandet medan det pågår, men också hur vi tror att andra uppfattar det, påverkar alltså hur vi i varje enskilt ögonblick väljer att göra. Om andra inte förstår varför vi väljer att handla som vi gör så kommer sociala skeenden att bli allt mindre förutsägbara och alltmer instabila. Först genom att vi lyssnar på hur andra resonerar om den samhandling man gemensamt deltar i, och vilka utgångspunkter var och en bygger agerandet på, är det möjligt för oss att välgrundat anpassa det man själv gör så att man kan åstadkomma synergi.

 

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://samarbetsdynamik.se/SD2021/Om-samspel/Samhandlingen2.pdf