Välkommen till Samarbetsdynamiks Arkiv med Abonnemangsrapporter, Bloggar och andra texter 

Samarbetsdynamik AB bildades 1969 av Bengt-Åke Wennberg. Bengt-Åke var civilingenjör och organisationskonsult. I slutet av 1980-talet anslöt Monica Hane till företaget som delägare. Monica är docent i tillämpad psykologi och hade forskat om sambandet mellan attityder och beteenden och mellan olika aspekter av den organisatoriska arbetsmiljön och ohälsa.

Vad finns det för kunskap i arkivet – med relevans för nutiden

Det gemensamma arbetet i Samarbetsdynamik AB var under alla år inriktat på att försöka utveckla och sammanställa en kunskap som skulle kunna vara relevant för aktörerna i det arbetsliv som växte fram. Digitalisering gjorde effektiviseringar möjliga men innebär också att helt andra perspektiv och organiseringsaspekter måste beaktas. Samarbete och samverkan blev navet i tänkandet. Konsekvenserna för att trovärdigt kunna utforska de interaktiva processer som behövde utforskas för att i verksamheter kunna hantera en ständigt accelererande förändringstakt är ett spår. Den principiella skillnaden mellan komplicerade kontexter och komplexa är ett annat som också tidigt uppmärksammades i texter och rapporter. Uppdragen som erbjöd empiri och som beskrivs i arkivet löper från tidigt 1970-tal till och med 2022. Många uppdrag har varit att begripliggöra hur man i så kallade ”goda exempel” lyckats utveckla verksamheten utan att äventyra vare sig lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö eller personalkostnader.

Kunskapsabonnemanget som plattform

För att sprida gjorda erfarenheter, fördjupa reflektioner och gemensamt pröva relevansen i gjorda antaganden drev företaget från 1987 och fram till 2022 det så kallade Kunskapsabonnemanget. Ett tillräckligt antal intresserade personer från olika delar av arbetslivet både bidrog till finansieringen och medverkade i utforskandet genom att tillräckligt ofta delta i de seminarier och samtal som anordnades kring olika teman och genom att läsa, reflektera och kommentera de rapporter som skrevs. 

Kunskapsabonnemanget kommer från och med våren 2024 att övertas och drivas av andra ägare men bygga på likartade metodologiska utgångspunkter och överväganden. Det finns ambitioner att på motsvarande sätt erbjuda både utforskande seminarier och dokumentation från genomförda projekt. Den nya adressen är kunskapsabonnemanget.se

I Samarbetsdynamiks här aktuella digitala arkiv finns se senaste årens rapporter att ladda ner helt utan kostnad och krav på registrering. Vi förutsätter att den ideella upphovsrätten respekteras. Från och med Abonnemangsrapport 101 (2003) till och med 130 (2017) finns alla rapporter i nummerordning. I spannet Rapport 50 – 100 fattas vissa av lite olika men mestadels upphovsrättsliga skäl. Ett fullständigt arkiv med papperskopior finns i en bokhylla i Monicas källare. 

I arkivet finns också ett stort antal Bloggar skrivna av Bengt-Åke Wennberg från 2012 och fram till och med våren 2022. I dessa korta bloggar knyter han samman tankar han tänkt och texter han skrivit genom åren med olika dagsaktuella händelser och erbjuder också hur han kopplar sina egna analyser till böcker som han just då läste. 

Ölsdalen i mars 2024

Monica Hane