Våra erfarenheter 1969 – 2019

En samlad presentation

Den kunskap och de resonemang om mänsklig samverkan som vi mött i framgångsrika verksamheter bygger på basalt annorlunda utgångspunkter än som vi möter i andra verksamheter och i samhället i övrigt.

Vi har kommit fram till att skillnaden mellan de framgångsrika och de andra ligger i att man i de interaktiva skeenden individen skapar med varandra alltid måste se henne som en självständigt handlande och väljande varelse. Detta gäller även om hon inte själv ser sig så. Denna utgångspunkt skiljer sig starkt från den som vanligen används både i arbetslivet och i forskningen och där maktaspekten läggs till grund för handlandet.

Vi har därför har ägnat stor en del av vårt arbetsliv att fundera över hur skillnaden mellan hur maktaspektens utgångpunkter formulerats och hur dessa skiljer sig från sådana utgångspunkter som skulle kunna formuleras utifrån en partnerskapslogik.  Partnerskapslogiken är fullt förenlig med våra femtioåriga erfarenheter av uppdrag och från den forskning vi känner till. Den visar dessutom på hur tjänstesamhället skulle kunna utvecklas mot en högre produktivitet och livskvalitet.

Vi använde 2019 för att kondensera och dokumentera våra erfarenheter. Vi publicerade som en följd av detta arbete en serie av 8 häften som beskriver hur vi ser på framväxten av de nya utgångspunkterna. Vi har dessutom kommenterat och fördjupat innehållet i dessa häften med bloggar och texter från vår erfarenhet och våra uppdrag i en presentation på Prezi. Resonemangen framgår numera också i den serie av filmer som Maria Andrén publicerat.

Du finner vår Prezipresentation här.

Häftena kan laddas ner som pdf här