Ett kompletterande arbetsliv – i gränslandet mellan Ideella insatser, Offentlig sektor och Näringslivet

Alla kan vara med

Vi delar oron med många ­– både företagare och anställda – över alla de förlegade antaganden om hur det aktuella arbetslivet fungerar som nu förekommer i den offentliga diskussionen om tillväxt och hållbar utveckling, Antaganden som visat sig vara orealistiska och missvisande.  Listan över storskaliga men ineffektiva interventioner, allt sämre lokal ekonomi, allt tyngre försörjningsbörda, arbetssökande som inte kan ta sig en plats i arbetslivet etc. är  symtom på att något är fel i analyserna. Därför engagerar vi oss just nu i ett projekt med syfte både att upptäcka nya intjäningspotentialer i gränslandet mellan ideella insatser, offentliga sektorn och näringslivet och att påvisa de annorlunda affärslogiker och organiseringsprinciper som gäller för verksamheter i detta gränsland.

Projektplanen kan laddas ner här.

Projektplanen är förstås som alla projektplaner ett levande väsen som växer till sig efter hand. Den har som enda funktion att förmedla till andra intressenter hur vi just nu tänker, vilka ambitioner som finns och vad vi ser som möjligt. Nästa steg i ”pipeline” är ett pilotprojekt som beskriver en både omfattande och illustrativ verksamhet som sedan länge befunnit sig i detta gränsland. Berättelsen visar också många annorlunda svårigheter som måste hanteras och andra organiseringsprinciper som blir adekvata att tillämpa just genom att man ligger i gränslandet mellan de etablerade sektorerna.

Parallellt pågår rekrytering av intressenter som vill medverka i projektet. Vi har förhoppningar att Degerfors skall bli demonstrationsorten. Vi kunde valt många andra orter. Enda kravet är egentligen att ortens näringsliv skall ha en viss variation och att det finns en normal och fungerande samhällsservice. Degerfors är då en tillräckligt stor ort för att komma ifråga – och tillräckligt liten för att möjliggöra beskrivningar i absoluta tal och inte bara i termer av statistiska genomsnittsmått.

Förarbetet för projektet har pågått sedan länge.

Hösten 2017 fick vi ett uppdrag av Degerfors kommun att reflektera över vilka effekter man kunde förvänta sig – och kanske behövde förbereda sig för – av den då aktuella satsningen på att genom ”enkla jobb” både lösa arbetskraftsbristen och ge arbetslösa en chans att etablera sig. Redan en ganska ytlig analys av näringslivet i kommunen visade att bara en handfull bland ortens 550 företag är av den storleken att tankarna bakom idén med enkla jobb var tillämpbara. Om man dessutom beaktade andra kända fakta kring hur organiserandet av verksamheter nu utvecklas så var en sådan utveckling osannolik.

En slutsats blev att utvecklingsaktiviteter med chans att lyckas måste starta i en noggrann analys av de potentialer som faktiskt finns i det aktuella fallet. Våren 2019 gjordes en sådan analys tillsamman med dåvarande näringslivschefen i Degerfors. Det blev där för oss uppenbart att de aktörer som idag arbetar för att behålla en rimlig sam- hällsservice i bygden gör så gott de kan inom de ramar de har – men att det nu måste uppstå kompletterande kluster av individer, grupper och samhällsaktörer som bemyndigar sig själva att på olika sätt försöka skapa den synergi som behövs för att man skall kunna tro på en framtid för trakten.

Ladda ner rapporterna genom att klicka på dem

OBS! Det är inte en fråga om att matcha arbetslösa med ett rekryteringsbehov. Den möjligheten har redan försökts. Det är en fråga om att tillräckligt kraftfullt expandera arbetsmarknaden så att den lokala ekonomin stabiliseras. De som idag saknar jobb – eller vantrivs på de jobb de har – är den resurs som behövs.

Denna text kan laddas ner som pdf här