Erfarenheter och reflektioner

Vi har genomgående varit djupt imponerade av de olika praktiska exempel vi nu redovisar under rubriken “principer”. Det har emellertid visat sig att de – trots att de uppmärksammats och fått beröm av sin samtid, trots att de beskrivits och omskrivits som banbrytande och innovativa och trots att det ofta satsats ganska stora resurser på att informera, ordna studiebesök och utbilda andra – inte fått den spridning man hoppats på. Och inte sällan har verksamheten i dessa exempel efter hand återgått till det gamla. Forskare har skrivit om ”återställareffekten”.
De ”goda exemplen” har uppenbarligen inte passat in i det etablerade paradigmet och inte heller förmått att tydliggöra det alternativ de bygger på. När detta händer skapas naturligtvis en stor frustration och bristande tillit till de personer som leder samhällsutvecklingen. Vi menar att det är olyckligt för svensk ekonomi och vårt välstånd att dessa erfarenheter inte kan tas till vara.
Vi engagerar oss nu i att försöka utforska vad det är som verkar hindra att en sådan rimlig och teoretiskt välgrundad omställning kommer till stånd. Vi kommer att redovisa våra slutsatser under denna rubrik.