Analyser

Många av de analyser som görs inför en förändring eller genomförandet av ett projekt bortser från den komplexitet som i dag finns och de faktiska förhållanden som gäller. Alltför grunda analyser medför då att det blir svårt att åstadkomma en uppslutning hos de som skall medverka. Ofta kan de se risker och svårigheter som huvudmännen verkar vara helt omedvetna om. Detta gör att de inte kan ställa upp.
Även om de är naiva och ställer upp visar det sig då under arbetets gång att de inte kan fullfölja de åtaganden som lagts på dem. Detta leder till misstro och konflikter.
Därför krävs i dag ofta helt andra och mer detaljerade analyser av den aktuella situationen än vad som normalt görs. Under denna rubrik ebjuder vi exempel på några sådana analyser.