Partnering

Samspel – interaktiva mönster mellan människor – följer vanligen uttalade eller outtalade principer. Dessa principer lärs från generation till generation. En del sådana principer är så självklara att man inte tänker på dem – exempelvis hälsningsceremonier. Jag vinkar åt min granne och han vinkar tillbaka. Tryggheten i samspelet uppstår genom att de som deltar i samspelet tillämpar sådana invanda, förutbestämda och förväntade principer. Skulle någon bryta mot dessa skapas en osäkerhet som kan uppfattas som ett hot.

När beroendeförhållanden och andra omständigheter ändras måste också principerna ändras. Detta kan ske långsamt och evolutionärt men det kan också ske medvetet genom samtal. Den evolutionära ändringen går i vår tid ofta för långsamt.

Därför blir samtalet om principerna allt viktigare. Om nya principer skall hålla långsiktigt, vilket är nödvändigt att ta ställning till om de skall samtalas fram, kan de emellertid inte etableras godtyckligt. För att de skall vara hållbara måste de knyta an till en i människan inbyggd och medfödd känsla för rättvisa och jämbördighet. Vi skall under denna kategori beskriva några av de resonemang som förts på detta område.