Att ta sig ur en till-ingen-görande, förnedrande och frustrerande kultur

När jag började med organisationsutveckling för femtio år sedan pratades det mycket om organisationskultur. Ett enkelt exempel var att när vi arbetade med SAS så kunde vi konstatera att man där fattade beslut och åtgärdade händelser snabbt och resolut även om det riskerade att bli fel medan man på Nobel Krut tog lång tid på sig och övervägde beslut och deras konsekvenser noga och länge innan de fattades. Detta gällde alla sorters beslut även de som inte hade med flygning eller explosionsrisk att göra.

När det talades om organisationskultur, eller företagskultur, var det ett mycket vidare begrepp som hade andra konsekvenser än olika rutiner och organisationslösningar. Även om dessa var i stort identiska mellan två verksamheter kunde kulturen göra att skeendet och utfallet –  så som verksamheten formade sig – var helt annorlunda. Kultur och klimat bli emellertid diffusa begrepp. Jag har därför använt mig av begreppet interaktivt samspelssystem. I denna blogg går jag igenom hur man kan skilja destruktiva och ineffektiva samspelssystem från livgivande och produktiva och möjligheterna att omformulera resonemang som formar de ena till sådana som formar de andra.

Läs mer här